Regulamin Por Fiesta Club

                                                                                                                                          wyd_1

 

– ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W ZAJĘCIACH –

Zgłoszenie udziału zostanie potwierdzone w ciągu 48 h przez administrację Por Fiesta Club. Jeżeli to nie nastąpi, prosimy o ponowny kontakt z klubem.

 • Potwierdzeniem zgłoszenia i kontynuacji nauki jest wykupienie Karty Klubowej przed pierwszymi zajęciami w miesiącu:

– gotówką w klubie przed pierwszymi zajęciami w cyklu kalendarzowym,

– przelewem na konto:

Por Fiesta Club ul. Warszawska 17 31-155 Kraków

Nr konta: 82 1140 2017 0000 4202 1028 0883

Szczegóły dotyczące aktywowania i korzystania z Kart Klubowych znajdują się w zakładce Zasady płatności.

Uwaga! Osoby, które rozpoczynają naukę w klubie w późniejszym terminie niż początek miesiąca, pierwszą Kartę Klubową opłacają według stawek ustalonych adekwatnie do ilości zajęć w tym miesiącu. Dotyczy to tylko osób, które rozpoczynają nowy kurs dla początkujących oraz takich, które rozpoczynają naukę w klubie (np. chcą dołączyć do kursu na wyższym poziomie zaawansowania niż kurs początkujący).

 • Honorujemy karty Multisport plus, FitProfit, SoDEXO oraz OK System. Warunki korzystania z kart firmowych w Por Fiesta Club znajdują się w zakładce „Karty firmowe” na stronie Por Fiesta Club. Przejdź do zakładki.

Klienci kart firmowych zobowiązani są do wykupienia Kart Klubowych według zasad ustalonych w klubie.

 • Por Fiesta Club przewiduje rabat od ceny wyjściowej Karty Klubowej za każdy kolejny kurs w cyklu jednego miesiąca kalendarzowego.
 • Por Fiesta Club prowadzi mini program lojalnościowy Kasyno Royal, który przewiduje profity dla klubowiczów wykazujących regularną frekwencję w zajęciach. 

Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację regulaminu.

Zespół Por Fiesta Club.

– ZASADY UCZESTNICTWA W KURSACH TAŃCA FLAMENCO W POR FIESTA CLUB – 

1. Kursy flamenco prowadzone są w następujących wymiarach czasowych:

 • 1h lub 1,15 h – zajęcia w ramach kursów grupowych,
 • 1 h, 1,5 h, 2h – zajęcia indywidualne z instruktorem

2. Terminy zajęć są dostępne na stronie www.porfiestaclub.com najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu.

3. Zajęcia organizowane są na trzech poziomach zaawansowania:

 • A/A+ – poziom początkujący
 • B, C – poziom średniozaawansowany
 • D, E – poziom zaawansowany

Opis umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia kursu na wybranym poziomie znajduje się zakładce menu: „Niezbędnik – Poziomy zaawansowania”.

Poziom wybiera uczestnik zgodnie z własnymi umiejętnościami. W celu ułatwienia wyboru właściwej grupy Por Fiesta Club umożliwia konsultacje z instruktorem kursu. Instruktorzy Por Fiesta Club zastrzegają sobie prawo odmowy przyjęcia na kurs, w wypadku kiedy poziom umiejętności uczestnika będzie niewystarczający do podjęcia nauki na danym poziomie zaawansowania. Równocześnie instruktorzy są zobowiązani do wskazania rozwiązań alternatywnych (kurs na odpowiednim poziomie zaawansowania, zajęcia indywidualne).

5. Kursy prowadzone są w stałych grupach, które liczą:

 • 6 – 16 osób / kurs na sali czerwonej,

6. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy proszeni są o rozeznanie stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Por Fiesta Club nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje uczestników kursów organizowanych w klubie.

7. Wstęp na salę taneczną tylko w obuwiu zamiennym (rodzaj obuwia według opisu przy wybranym stylu tańca).

8. Wszystkie kursy rozpoczynamy punktualnie według ustalonego harmonogramu zajęć.

Zwracamy uwagę na punktualne przychodzenie na zajęcia. Zależy nam, aby każda z osób rozpoczynała zajęcia od rozgrzewki, by w ten sposób nie narażać się na zbędne kontuzje. Z tego samego powodu prosimy o wykonywanie wszelkich ćwiczeń zgodnie z wytycznymi instruktora kursu.

9. W przypadku nieobecności na zajęciach prosimy o poinformowanie administrację klubu najpóźniej 6h przed rozpoczęciem zajęć na adres: office@porfiestaclub.com.

10. Płatności za opuszczone zajęcia z przyczyn kursanta nie przechodzą na kolejne zajęcia. Każdą nieobecność można odrobić w ciągu 4. tygodni od daty nieobecności na innej grupie na tym samy lub niższym poziomie zaawansowania. Szczegółowe informację dotyczące zasad odrabiania nieobecności znajdują się w zakładce: „Nieobecności i zasady odrabiania zajęć”

10. Trzy kolejne nieobecności na zajęciach powodują skreślenie z listy kursantów.

 • Jeżeli kursant z ważnych powodów nie może uczestniczyć w zajęciach i nie chcę rezygnować z kursu prosimy o poinformowanie administracji klubu na adres e-mail: office@porfiestaclub.com
 • Jeżeli kursant chce zrezygnować z zajęć prosimy o informację najpóźniej na ostatnich zajęciach w danym miesiącu na adres e-mail: office@porfiestaclub.com.

12. Por Fiesta Club zastrzega sobie prawo do okolicznościowych zmian terminów zajęć z powodów innych zobowiązań zawodowych i/lub artystycznych klubu bądź instruktora. Zajęcia zostaną odrobione w terminie akceptowalnym przez 70% grupy, w innym przypadku Por Fiesta Club zwraca koszty zajęć, które się nie odbyły z wyżej wymienionych powodów.

13. Por Fiesta Club w dniach ustawowo wolnych od pracy nie prowadzi kursów tańca. W przypadku dłuższych przerw (np. świątecznych) istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć po uzgodnieniu dogodnego terminu z instruktorem, przy założeniu, że w tym czasie będzie dostępna sala do zajęć.

Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację regulaminu.

Zespół Por Fiesta Club.

Tytułem wstępu:

Wiemy, że nauka tańca przynosi najlepsze efekty, kiedy regularnie uczestniczymy w zajęciach, w stałej grupie osób, na podobnym poziomie umiejętności. Taka grupa wzajemnie się motywuje i przynosi satysfakcję ze wspólnej nauki.

Mamy świadomość, że z ważnych powodów, Każdy z Was może być zmuszony do opuszczenia zajęć w swojej grupy. Nie chcemy, żeby żaden z naszych klubowiczów tracił lekcję, dlatego zdecydowaliśmy uruchomić system odrabiania opuszczonych zajęć.

Chcemy, aby był on przejrzysty dla klubowiczów. Nie zakłócał pracy pozostałych grup i całego klubu. Budujemy go na następujących zasadach –

– NIEOBECNOŚCI –

 1. Prosimy o zgłaszanie nieobecności na zajęciach najpóźniej 6h przed rozpoczęciem zajęć na adres: office@pofiestaclub.com.

 

– ZASADY ODRABIANIA OPUSZCZONYCH LEKCJI –

1. Każdy z klubowiczów z ważną Kartą Klubową może odrobić opuszczoną lekcję  w ciągu 4. tygodni od daty nieobecności.

2. Odrobienie lekcji jest możliwe w innej grupie na tym samym lub niższym poziomie zaawansowania (np. kursant  grupy na poziomie C, może opuszczone zajęcia odrobić na innej grupie w tygodniu na poziomach C/B lub open level).

Uwaga! Płatności za opuszczone i nieodrobione lekcje nie przechodzą na kolejny miesiąc.

3. Wybrany termin należy uzgodnić z administracją klubu. Zależy nam, żeby nie przekraczać ustalonej ilości uczestników na zajęciach, dlatego zgadzamy się na odrabianie zajęć w grupach, w których jest miejsce.

4. Termin odrabiania zajęć należy uzgodnić najpóźniej 24h przed planowanym czasem tych zajęć. W przypadku ustalenia terminu odrobienia zajęć i ich opuszczenie bez żadnej informacji, Por Fiesta Club zajęcia te traktuje jako odrobione.

5. W przypadku, gdy Klubowicz ma więcej niż 3 kolejne nieobecności w swojej grupie i chcę do niej wrócić – powrót jest możliwy tylko pow wykupieniu lekcji indywidualnej z instruktorem w celu wyrównania materiału*. Koszt lekcji według cennika Por Fiesta Club.

Zależy nam, żeby kursanci, którzy uczestniczą regularnie w zajęciach nie tracili czasu na więcej powtórek niż przewiduje to program kursu.

8. W przypadku, gdy Klubowicz ma więcej niż 4 kolejne nieobecności na swojej grupie, może powrócić do nauki na poziomie o niższym stopniu zaawansowania.

Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację regulaminu.

Zespół Por Fiesta Club.

karta-klubowa-41. Każdy z Członków klubu zobowiązany jest do wykupienia karty klubowej. Ważna karta klubowa upoważnia do udziału we wszystkich kursach tańca w Por Fiesta Club.

2. Karta klubowe jest imienna. Obowiązuje 1 m-c kalendarzowy i jest opłacana z góry. Cena karty jest zależna od ilości wybranych kursów tańca i znajduje się w cenniku zajęć Por Fiesta Club.

3. Kartę klubową należy zakupić w klubie przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu kalendarzowym. 1-go dnia miesiąca, jeśli zajęcia odbywają się 1-go. Do 2-go, jeśli rozpoczynają się 2-go itd.

Nieobecności na pierwszych zajęciach w danym miesiącu nie zwalania od obowiązku przedpłaty. W przypadku nieobecności kartę należy opłacić przelewem na konto klubu i odebrać ją w klubie.(najpóźniej do 7-ego dnia danego miesiąca). Kartę można opłacić gotówką lub przelewem na konto klubu i odebrać w klubie.

Informacja dla użytkowników kart firmowych (Benefit Systems, OK System, Fit ProfiT):

Wszyscy użytkownicy kart firmowych są zobowiązani wykupić karty klubowe przed pierwszymi zajęciami według cennika Por Fiesta Club. Przejdź do cennika zajęć z uwzględnieniem kart firmowych.
Za pełną liczbę obecności (np. 1 kurs – 4 obecności*) i skorzystanie z karty firmowej w klubie będziemy zwracać 60 PLN z opłaty za jeden kurs wniesionej na początku miesiąca.

Za każdą nieobecność nieodrobioną w ciągu 4. tygodni od daty nieobecności będzie potrącane na rzecz klubu 15 PLN z powyższej puli 60 PLN.

*wyjątek kiedy w miesiącu wypada 3 lub 5 zajęć według kalendarza

4. Przed każdymi zajęciami należy podbić kartę (u pracownika administracyjnego w kawiarni klubu). Tylko odpowiednio opieczętowana karta klubowa uprawnia do wejścia na zajęcia. (Karty będą sprawdzane przez Instruktorów).

 

– ZBIERAMY PUNKTY –

Pieczątki będą nabijane w dwóch kolorach: granatowym i czerwonym. Pieczątka w kolorze granatowym za obecność na zajęciach według planu. Pieczątka w kolorze czerwonym za odrobioną nieobecność. Każda granatowa pieczątka to 2 punkty, a każda czerwona pieczątka to 1 punkt w naszym programie lojalnościowym Kasyno Royal Przejdź do programu.

Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację regulaminu.

Zespół Por Fiesta Club.

+ Zgłoszenie udziału

                                                                                                                                          wyd_1

 

– ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W ZAJĘCIACH –

Zgłoszenie udziału zostanie potwierdzone w ciągu 48 h przez administrację Por Fiesta Club. Jeżeli to nie nastąpi, prosimy o ponowny kontakt z klubem.

 • Potwierdzeniem zgłoszenia i kontynuacji nauki jest wykupienie Karty Klubowej przed pierwszymi zajęciami w miesiącu:

– gotówką w klubie przed pierwszymi zajęciami w cyklu kalendarzowym,

– przelewem na konto:

Por Fiesta Club ul. Warszawska 17 31-155 Kraków

Nr konta: 82 1140 2017 0000 4202 1028 0883

Szczegóły dotyczące aktywowania i korzystania z Kart Klubowych znajdują się w zakładce Zasady płatności.

Uwaga! Osoby, które rozpoczynają naukę w klubie w późniejszym terminie niż początek miesiąca, pierwszą Kartę Klubową opłacają według stawek ustalonych adekwatnie do ilości zajęć w tym miesiącu. Dotyczy to tylko osób, które rozpoczynają nowy kurs dla początkujących oraz takich, które rozpoczynają naukę w klubie (np. chcą dołączyć do kursu na wyższym poziomie zaawansowania niż kurs początkujący).

 • Honorujemy karty Multisport plus, FitProfit, SoDEXO oraz OK System. Warunki korzystania z kart firmowych w Por Fiesta Club znajdują się w zakładce „Karty firmowe” na stronie Por Fiesta Club. Przejdź do zakładki.

Klienci kart firmowych zobowiązani są do wykupienia Kart Klubowych według zasad ustalonych w klubie.

 • Por Fiesta Club przewiduje rabat od ceny wyjściowej Karty Klubowej za każdy kolejny kurs w cyklu jednego miesiąca kalendarzowego.
 • Por Fiesta Club prowadzi mini program lojalnościowy Kasyno Royal, który przewiduje profity dla klubowiczów wykazujących regularną frekwencję w zajęciach. 

Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację regulaminu.

Zespół Por Fiesta Club.

+ Zasady uczestnictwa

– ZASADY UCZESTNICTWA W KURSACH TAŃCA FLAMENCO W POR FIESTA CLUB – 

1. Kursy flamenco prowadzone są w następujących wymiarach czasowych:

 • 1h lub 1,15 h – zajęcia w ramach kursów grupowych,
 • 1 h, 1,5 h, 2h – zajęcia indywidualne z instruktorem

2. Terminy zajęć są dostępne na stronie www.porfiestaclub.com najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu.

3. Zajęcia organizowane są na trzech poziomach zaawansowania:

 • A/A+ – poziom początkujący
 • B, C – poziom średniozaawansowany
 • D, E – poziom zaawansowany

Opis umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia kursu na wybranym poziomie znajduje się zakładce menu: „Niezbędnik – Poziomy zaawansowania”.

Poziom wybiera uczestnik zgodnie z własnymi umiejętnościami. W celu ułatwienia wyboru właściwej grupy Por Fiesta Club umożliwia konsultacje z instruktorem kursu. Instruktorzy Por Fiesta Club zastrzegają sobie prawo odmowy przyjęcia na kurs, w wypadku kiedy poziom umiejętności uczestnika będzie niewystarczający do podjęcia nauki na danym poziomie zaawansowania. Równocześnie instruktorzy są zobowiązani do wskazania rozwiązań alternatywnych (kurs na odpowiednim poziomie zaawansowania, zajęcia indywidualne).

5. Kursy prowadzone są w stałych grupach, które liczą:

 • 6 – 16 osób / kurs na sali czerwonej,

6. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy proszeni są o rozeznanie stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Por Fiesta Club nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje uczestników kursów organizowanych w klubie.

7. Wstęp na salę taneczną tylko w obuwiu zamiennym (rodzaj obuwia według opisu przy wybranym stylu tańca).

8. Wszystkie kursy rozpoczynamy punktualnie według ustalonego harmonogramu zajęć.

Zwracamy uwagę na punktualne przychodzenie na zajęcia. Zależy nam, aby każda z osób rozpoczynała zajęcia od rozgrzewki, by w ten sposób nie narażać się na zbędne kontuzje. Z tego samego powodu prosimy o wykonywanie wszelkich ćwiczeń zgodnie z wytycznymi instruktora kursu.

9. W przypadku nieobecności na zajęciach prosimy o poinformowanie administrację klubu najpóźniej 6h przed rozpoczęciem zajęć na adres: office@porfiestaclub.com.

10. Płatności za opuszczone zajęcia z przyczyn kursanta nie przechodzą na kolejne zajęcia. Każdą nieobecność można odrobić w ciągu 4. tygodni od daty nieobecności na innej grupie na tym samy lub niższym poziomie zaawansowania. Szczegółowe informację dotyczące zasad odrabiania nieobecności znajdują się w zakładce: „Nieobecności i zasady odrabiania zajęć”

10. Trzy kolejne nieobecności na zajęciach powodują skreślenie z listy kursantów.

 • Jeżeli kursant z ważnych powodów nie może uczestniczyć w zajęciach i nie chcę rezygnować z kursu prosimy o poinformowanie administracji klubu na adres e-mail: office@porfiestaclub.com
 • Jeżeli kursant chce zrezygnować z zajęć prosimy o informację najpóźniej na ostatnich zajęciach w danym miesiącu na adres e-mail: office@porfiestaclub.com.

12. Por Fiesta Club zastrzega sobie prawo do okolicznościowych zmian terminów zajęć z powodów innych zobowiązań zawodowych i/lub artystycznych klubu bądź instruktora. Zajęcia zostaną odrobione w terminie akceptowalnym przez 70% grupy, w innym przypadku Por Fiesta Club zwraca koszty zajęć, które się nie odbyły z wyżej wymienionych powodów.

13. Por Fiesta Club w dniach ustawowo wolnych od pracy nie prowadzi kursów tańca. W przypadku dłuższych przerw (np. świątecznych) istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć po uzgodnieniu dogodnego terminu z instruktorem, przy założeniu, że w tym czasie będzie dostępna sala do zajęć.

Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację regulaminu.

Zespół Por Fiesta Club.

+ Nieobecności i zasady odrabiania

Tytułem wstępu:

Wiemy, że nauka tańca przynosi najlepsze efekty, kiedy regularnie uczestniczymy w zajęciach, w stałej grupie osób, na podobnym poziomie umiejętności. Taka grupa wzajemnie się motywuje i przynosi satysfakcję ze wspólnej nauki.

Mamy świadomość, że z ważnych powodów, Każdy z Was może być zmuszony do opuszczenia zajęć w swojej grupy. Nie chcemy, żeby żaden z naszych klubowiczów tracił lekcję, dlatego zdecydowaliśmy uruchomić system odrabiania opuszczonych zajęć.

Chcemy, aby był on przejrzysty dla klubowiczów. Nie zakłócał pracy pozostałych grup i całego klubu. Budujemy go na następujących zasadach –

– NIEOBECNOŚCI –

 1. Prosimy o zgłaszanie nieobecności na zajęciach najpóźniej 6h przed rozpoczęciem zajęć na adres: office@pofiestaclub.com.

 

– ZASADY ODRABIANIA OPUSZCZONYCH LEKCJI –

1. Każdy z klubowiczów z ważną Kartą Klubową może odrobić opuszczoną lekcję  w ciągu 4. tygodni od daty nieobecności.

2. Odrobienie lekcji jest możliwe w innej grupie na tym samym lub niższym poziomie zaawansowania (np. kursant  grupy na poziomie C, może opuszczone zajęcia odrobić na innej grupie w tygodniu na poziomach C/B lub open level).

Uwaga! Płatności za opuszczone i nieodrobione lekcje nie przechodzą na kolejny miesiąc.

3. Wybrany termin należy uzgodnić z administracją klubu. Zależy nam, żeby nie przekraczać ustalonej ilości uczestników na zajęciach, dlatego zgadzamy się na odrabianie zajęć w grupach, w których jest miejsce.

4. Termin odrabiania zajęć należy uzgodnić najpóźniej 24h przed planowanym czasem tych zajęć. W przypadku ustalenia terminu odrobienia zajęć i ich opuszczenie bez żadnej informacji, Por Fiesta Club zajęcia te traktuje jako odrobione.

5. W przypadku, gdy Klubowicz ma więcej niż 3 kolejne nieobecności w swojej grupie i chcę do niej wrócić – powrót jest możliwy tylko pow wykupieniu lekcji indywidualnej z instruktorem w celu wyrównania materiału*. Koszt lekcji według cennika Por Fiesta Club.

Zależy nam, żeby kursanci, którzy uczestniczą regularnie w zajęciach nie tracili czasu na więcej powtórek niż przewiduje to program kursu.

8. W przypadku, gdy Klubowicz ma więcej niż 4 kolejne nieobecności na swojej grupie, może powrócić do nauki na poziomie o niższym stopniu zaawansowania.

Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację regulaminu.

Zespół Por Fiesta Club.

+ Zasady płatności i Karty Klubowe

karta-klubowa-41. Każdy z Członków klubu zobowiązany jest do wykupienia karty klubowej. Ważna karta klubowa upoważnia do udziału we wszystkich kursach tańca w Por Fiesta Club.

2. Karta klubowe jest imienna. Obowiązuje 1 m-c kalendarzowy i jest opłacana z góry. Cena karty jest zależna od ilości wybranych kursów tańca i znajduje się w cenniku zajęć Por Fiesta Club.

3. Kartę klubową należy zakupić w klubie przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu kalendarzowym. 1-go dnia miesiąca, jeśli zajęcia odbywają się 1-go. Do 2-go, jeśli rozpoczynają się 2-go itd.

Nieobecności na pierwszych zajęciach w danym miesiącu nie zwalania od obowiązku przedpłaty. W przypadku nieobecności kartę należy opłacić przelewem na konto klubu i odebrać ją w klubie.(najpóźniej do 7-ego dnia danego miesiąca). Kartę można opłacić gotówką lub przelewem na konto klubu i odebrać w klubie.

Informacja dla użytkowników kart firmowych (Benefit Systems, OK System, Fit ProfiT):

Wszyscy użytkownicy kart firmowych są zobowiązani wykupić karty klubowe przed pierwszymi zajęciami według cennika Por Fiesta Club. Przejdź do cennika zajęć z uwzględnieniem kart firmowych.
Za pełną liczbę obecności (np. 1 kurs – 4 obecności*) i skorzystanie z karty firmowej w klubie będziemy zwracać 60 PLN z opłaty za jeden kurs wniesionej na początku miesiąca.

Za każdą nieobecność nieodrobioną w ciągu 4. tygodni od daty nieobecności będzie potrącane na rzecz klubu 15 PLN z powyższej puli 60 PLN.

*wyjątek kiedy w miesiącu wypada 3 lub 5 zajęć według kalendarza

4. Przed każdymi zajęciami należy podbić kartę (u pracownika administracyjnego w kawiarni klubu). Tylko odpowiednio opieczętowana karta klubowa uprawnia do wejścia na zajęcia. (Karty będą sprawdzane przez Instruktorów).

 

– ZBIERAMY PUNKTY –

Pieczątki będą nabijane w dwóch kolorach: granatowym i czerwonym. Pieczątka w kolorze granatowym za obecność na zajęciach według planu. Pieczątka w kolorze czerwonym za odrobioną nieobecność. Każda granatowa pieczątka to 2 punkty, a każda czerwona pieczątka to 1 punkt w naszym programie lojalnościowym Kasyno Royal Przejdź do programu.

Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację regulaminu.

Zespół Por Fiesta Club.